service

connecting THE ITKMITL vpn

งานสนับสนุนเทคโนโลยีได้ให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคณะฯ จากภายนอกด้วยบริการ VPN สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าใช้งานไม่ได้?
ลืมรหัสผ่าน?
ต้องการกู้คืนรหัสผ่าน?

วิธีการเชื่อมต่อบริการ VPN

ตามประเภทของระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้งาน

คุณสามารถใช้งานบริการ VPN บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows หรือ macOS ของคุณได้ เราขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม Kerio Control VPN Client เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวก ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

โปรแกรม Kerio Control VPN Client

การตั้งค่าและการใช้งาน

เมื่อคุณทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องตั้งค่าใส่การตั้งค่าการกำหนดค่าดังรูปด้านล่างนี้

จากนั้นป้อนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

 • Connection คุณสามารถกำหนดชื่อการตั้งค่านี้ใดๆ ก็ได้ ในที่นี่กำหนดว่า ITKMITL VPN
 • Server ให้ป้อน
 • vpn.it.kmitl.ac.th
 • Username และ Password นั้น ให้ป้อน Username และ Password ที่ใช้ในระบบสารสนเทศของคณะฯ
 • หากมีการตั้งค่า Persistent connection ให้ปิดไว้

แล้วกด Connect เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้บริการ VPN บนระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS ได้แล้ว

คุณสามารถใช้บริการ VPN บน iPhone, iPad หรือ iPod ของคุณได้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องใส่การตั้งค่าการกำหนดค่า

การตั้งค่าและการใช้งาน

ให้เลือกไอคอน Settings > General > VPN แล้วเลือก Add VPN Configuration… หน้าจอจะขึ้นรูปตามนี้

จากนั้นป้อนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

 • Type ให้เลือก L2TP
 • Description คุณสามารถกำหนดชื่อการตั้งค่านี้ใดๆ ก็ได้ ในที่นี่กำหนดว่า ITKMITL VPN
 • Server ให้ป้อน
 • vpn.it.kmitl.ac.th
 • Account ให้ป้อน Username ที่ใช้ในระบบสารสนเทศของคณะฯ
 • RSA SecurID ให้ปิดไว้
 • Password ให้ป้อน Password ที่ใช้ในระบบสารสนเทศของคณะฯ
 • Secret ให้ป้อน
 • it@kmitl
 • Send All Traffic ให้เปิดไว้
 • Proxy ให้ปิดไว้

แล้วกด Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า

จากนั้นให้คุณเลือกชื่อการตั้งค่า VPN แล้วเปิดการเชื่อมต่อ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้บริการ VPN บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้แล้ว

คุณสามารถใช้บริการ VPN บน Smartphone และ Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android ของคุณได้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องใส่การตั้งค่าการกำหนดค่า

การตั้งค่าและการใช้งาน

ให้เลือก Settings > More ในส่วนของเครือข่าย > VPN แล้วเลือก Add VPN Profile หน้าจอจะขึ้นรูปตามนี้

จากนั้นป้อนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

 • Name คุณสามารถกำหนดชื่อการตั้งค่านี้ใดๆ ก็ได้ ในที่นี่กำหนดว่า ITKMITL VPN
 • Type ให้เลือก L2TP/IPSec PSK
 • Server address ให้ป้อน
 • vpn.it.kmitl.ac.th
 • IPSec pre-shared key ให้ป้อน
 • it@kmitl

แล้วกด SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า

จากนั้นให้คุณเลือกชื่อการตั้งค่า VPN เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ ระบบจะถาม Account และ Password ให้ใส่บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในระบบสารสนเทศของคณะฯ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้บริการ VPN บนระบบปฏิบัติการ Android ได้แล้ว